Det finns många historier och myter om namnet Cadillac och dess ursprung. Namnet Cadillac finns t.ex. i de dokument från 1300-talet som Tage Jingnert erhöll vid utmärkelsen till slottet Cadillacs Grand Commandeur.

Cadillacs vapensköld

En beskrivning av den vapensköld, som en gång ägdes av Le Sieur Antoine de la Motse Cadillac

De brev och urkunder, som berätta om Le Sieur Antoine de la Motse Cadillac, äro brända, men det är med ganska stor säkerhet fastslagetatt han föddes den 5 mars år 1658 i Gascogne.

Om pojkåren i Frankrike vet man inte mycket annat än att han måste ha varit en av familjens yngsta medlemmar, ty endast sådana kunde få förordnanden i den Kungliga Franska Armén.

Hans äventyrliga liv i Amerika blev framgångsrikt och ledde till att han uppmärksammades av sin konung, Ludvig XIV, som bl.a. gjorde honom till medlem av franska hovet och riddare av S:t Louis Militär Orden. Han blev också kungligt kolonialråd och styresman för stora franska besittningar invid Mississippi. Anledningen till att hans namn och vapen i våra dagar pryder en förnäm automobil är att Cadillac år 1701 grundade den stad, som numera är bilstaden framför alla andra – Detroit.

Det står et historiskt skimmer över hela Cadillacs liv, men hans vapensköld, som är symbolen för en aristokrati vars namn finnas ristade i historien sedan mer än fyra århundraden före Columbus, frammanar en annan bild med gloria. Det är bilden av Frankrikes stora jordlotter och härskare, av grevar och hertigar, av tappra stridsmän och nitiska korsfarare.

Cadillacs vapen har formen av en sköld, som upptill bär en med päror besatt krona. Skölden är delad i fyra fält.

I det första och fjärde fältet återgers det vapenmärke, som en gång ägdes av familjen Motse. Den heraldiska beskrivningen lyder i översättningen från franskan: …första och fjärde (fältet) i guld med svart tvärbjälke mellan tre ”merletter” (små heraldiska fåglar ursprungligen svalor), även svarta placerade två ovan och en under bjälken…. Fåglarna äro utan ben och beteckna, när de förekomma i tretal, den Heliga Treenigheten. De förlänades fordom åt riddare tillsammans med tvärbjälken som utmärkelse för bragdrika anföranden av korstågen. En gammal historiker säger: ”Denna fågel gives blott till yngre bröder för att hos dem inpränta vikten av att se till dygdens och förtjänstens vingar, om de vilja nå framgång i livet, och ej till benen, emedan de icke äga mycket mark att sätta sina fötter på”. Om tvärbjälken heter det: ”Detta är ett militärt hedersbälte, som manar sin bärare att alltid sätta sitt lands väl i första rummet”.

Det andra och tredje fältet infogades förmodligen i den Motheska vapenskölden, då genom något giftermål i gammal tid släktens besittningar utökades. De färger och symboler, som lysa från de nya delarna av vapnet, berätta om mer än stora jordområden: ”utmärkt tapperhet och dådkraft” visas av de röda kvarteren, ”renhet, barmhärtighet och rikedom” av silvret. De upprepade blå tvärbjälkarna tyda på stor tapperhet och riddelighet på korsfararnas fjärran kämpafält.

Kronan med de sju pärlorna visa på Cadillacs släktskap med sex franska grevar, vilka i sin tur härstammade från grevarna av Toulouse, tillhörande den franska kungaätten.

Varje familjevapen talar ett symboliskt språk. Skild från den rent heraldiska tolkningenstår vapnets historia. Denna beskriver den ägande familjens eller släktens härkomst, rang, förtjänster och bedrifter. I hela Frankrike finns det får förnäma släkter, vilkas historia går så långt tillbaka i tiden som Cadillacs. Både i avseende på vapensköldens högfärdiga utformning och detaljernas betydelse talar Cadillacs vapen om att storartad tapperhet och förnäm ställning utmärkte förfäderna till grundaren av staden Detroit.