STADGAR FÖR CADILLAC AUTOMOBILE CLUB. 

Reviderat. Antagen den 11 sep 2016

§ 1. Föreningens namn är Cadillac Automobile Club (CAC). Föreningen har exklusiv rätt av GM till att använda Cadillac trademark.

§ 2. Föreningens ändamål. Cadillac Automobile Club har som ändamål att främja Cadillac som ett exklusivt bilmärke som framhåller kvalitet och driftsäkerhet. Medlemmarna skall kontinuerligt få tillgång till all information om tekniska och organisationsmässiga nyheter från GM.

§ 3. Föreningens säte. Klubblokalen skall ligga
i Göteborgs närhet och får ej flyttas till annan ort. Vid bildandet av CAC bestämdes detta pga att avståndet från Göteborg skulle vara lika, alltså ca 40 mil från Oslo, Stockholm, Danmark och södra Sverige.

§ 4. Medlemskap. Medlemskap kan erhållas efter ansökan som godkänts och alla avgifter har betalats in. Medlemskapet är personligt, men får överlåtas inom familjen efter godkännande från cluben. Medlemmen bör inneha en Cadillac/La Salle i sin ägo eller ha detta intresse. Efter ett år som medlem erhålles blazermärke och vagnsmärke. Blazermärke kan endast bäras av medlemmen och dennes nära familj. Vagnsmärke kan endast monteras på bilmärket Cadillac tillhörlig medlem. Vagnsmärke finns i årgångar: 15, 20, 25, 30. Medlem skall ha möjlighet att köpa 5-årsmärke. Blazermärke och vagnsmärke avhämtas personligen vid någon av clubens middagar efter 1 års medlemskap. Medlem bör vid framförandet av sin Cadillac/La Salle uppträda så att cluben och bilmärkets goda rykte främjas. Medlem mottar clubtidningen och har rätt att tillsammans med sin familj deltaga vid clubens träffar. Medlemmarna representeras av 12-15 representanter som

har ansvaret för sitt område där CAC finns. Förteckning över representanterna erhålles vid inträdet i CAC.

§ 5. Medlemsavgift. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Detta är betalningsvillkoren.

§ 6. Styrelsen. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, min 3 och max 5 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter. Sekreterare och kassör väljes inom styrelsen. Styrelsen och suppleanter väljs av representanterna på  årsmötet. Ordförande kallas President, och vice ordförande kallas Vicepresident.

§ 7. Styrelsens uppgifter. Styrelsen har det fulla och hela ansvaret för clubens drift mellan årsmötena  och ska verkställa årsmötets fattade beslut. Styrelsen sammanträder när presidenten finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. President eller vicepresident måste vara på plats och leda mötet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Alla transaktioner skall gå igenom kassören. Kassören rapporterar till styrelsen på styrelsemötet.

§ 8. Räkenskaper. Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till revisor senast 30 dagar före årsmötet.

§ 9. Revisor. Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en kunnig revisor, som är utsedd av årsmötet. Revisionsberättelsen skall lämnas till annonserat styrelsemöte senast 7 dagar före årsmöte.

§ 10. Årsmöte. Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och består av styrelsen och representanterna. Ordinarie årsmöte inkallat av styrelsen skall hållas före den 31 maj (Kristihimmelsfärdshelgen), på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall skickas till alla representanter senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 15 dagar före extra årsmöte. Kallelsen skall minst innehålla datum, klockslag, plats och dagordning. Viktiga saker skickas med kallelsen. Revisor och styrelsen skall speciellt informeras i god tid.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.Val av protokolljustrare och rösträknare.

3.Godkännande av kallelsen.

4.Fastställande av dagordningen.

5.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6.Styrelsens förvaltningsberättelse. Balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret.

7.Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen kommer med förslag.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år och viceordförande också 2 år. Men inte samtidigt.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 3 år. Kontinuitet i styrelsen är viktigt. Därför kan inte alla väljas samtidigt.

13.Val av revisor.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11. Extra årsmöte. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner att det är nödvändigt eller när minst 20 % av representanterna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 12. Rösträtt. Vid årsmöte har varje representant och styrelsemedlem en röst.
Vid votering har Presidenten dubbel röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 12b. Valberedning skall finnas.

§ 13. Beslut. Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning (votering). Mötet är beslutmässig med det antal röstberättigade på mötet.

§ 14. Regler för ändring av stadgarna. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med 2/3 av antalet avgivna röster. Styrelsen kan delta.

§ 15. Utträde. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16. Uteslutning. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.

§ 17. Organisationsnummer. Föreningen skall ha ett organisationsnummer.

§ 18. Föreningen bör anmäla sig till Skattekontoret.

§ 19. Upplösning av föreningen. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av avgivna röster. Om föreningen upplöses skall styrelsen bestämma att överskottet skall gå till en ideell förening. Andra värden än pengar auktioneras bort till medlemmarna. Det förutsätts att alla skulder är betalda, och skyldigheter är avklarade. Sammanslutning med andra föreningar eller delning av cluben anses inte som upplösning. Eventuellt får vi söka juridisk hjälp.