Protokoll Årsmöte Cadillac Automobile Club 2019


Söndagen 12/5 2019, Hotell Toftastrand, Växjö

 

 

§ 1 Mötets öppnande

     - 10:00 mötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande

    -  Pamela Magnesjö

§ 3 Val av mötessekreterare

     -  Johan Sjölander

§ 4 Val av justeringsmän

      - Lars Degen, Tor-Helge Husevold

§ 5 Godkännande av dagordningen

      - Godkänd

§ 6 Fastställande av röstlängd

      - Godkänd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

     - Godkänd

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

      - Godkänd, se bilaga. Undersöka bank i Norge

§ 9 Revisionsberättelse

      - Godkänd

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet

       - Godkänd

§ 11 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

       - Oförändrat 480kr

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

        - Inget nytt inkommit

§ 13 Val av ordförande                 (tid 2år)

        - Pamela Magnesjö vald

§ 14 Val av övriga ledamöter       (tid 3år)

      - (Meg Sjöstedt, Johan Sjölander, Thomas Wigroth sitter -18 -19)  

      - (Dennis Gyllenfjell och Annelie Östangård sitter -19 -20)

§ 15 Val av revisor

       - Sture Sjöstedt, Tor-Helge Husevold

§ 17 Mötets avslutande

       - Godkänt