medlemsansökan

Är du intresserad av märket Cadillac och vill bli medlem, fyll i formuläret nedan och skicka in det.

Betala in din medlemsavgift på klubbens Bankgiro: 5245-8049. Medlemsavgiften är 480 kronor om året.

OBS! Glöm inte att ange ditt namn, adress, mailadress, telefonnummer och födelsedata (ej de sista 4 siffrorna). 

          Om du har en Cadillac skulle vi vara glada om du ville tala om vilken / vilka modeller du har.

          Uppgifterna i medlemsregistret kommer aldrig att lämnas ut eller säljas till någon annan aktör. Det är endast för internt bruk!

För detta får du bland annat en medlemstidning 3 gånger om året.

Medlemmar kan också teckna en mycket förmånlig hobbybilsförsäkring hos If som vi har haft avtal med sedan 1982.

Som medlem får du även rabatt på reservdelar hos ett flertal samarbetspartners.
Vagnsmärken delas kostnadsfritt ut vid klubbmiddagarna i samband med deltagande på någon av CAC’s träffar.

CAC drivs ideellt. Inga arvoden utgår.


Medlemsansökan

STADGAR 

Cadillac Automobile Club, bildad 1972

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §                     Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja Cadillac som ett exklusivt bilmärke som framhåller kvalitet och driftsäkerhet. Föreningen vänder sig till alla som har ett intresse av Cadillac. Föreningens namn är Cadillac Automobile Club (CAC). Föreningen har exklusiv rätt av GM till att använda Cadillac Trademark. 

2 §           Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

3 §           Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 

4 §           Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Kassör och President. 

5 §           Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

6 §           Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

7 §           Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna. 

8 §           Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

9 §           Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av avgivna röster. Om föreningen upplöses skall styrelsen bestämma att överskottet skall gå till en ideell förening. Andra värden än pengar auktioneras bort till medlemmarna. Det förutsätts att alla skulder är betalda, och skyldigheter är avklarade. Sammanslutning med andra föreningar eller delning av klubben anses inte som upplösning. Eventuellt får vi söka juridisk hjälp.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

10 §         Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är betald är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet omfattar familj med hemmavarande barn t.o.m 17 år. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Medlemskap kan erhållas efter ansökan som godkänts och medlemsavgiften har betalats in. Medlemskapet är personligt, men får överlåtas inom familjen efter godkännande från klubben. Medlemmen bör inneha en Cadillac i sin ägo eller ha detta intresse. Efter ett år som medlem erhålls blazermärke och vagnsmärke. Blazermärke kan endast bäras av medlemmen och dennes nära familj. Vagnsmärke kan endast monteras på bilmärket Cadillac tillhörlig medlem. Övriga vagnsmärken finns i årgångar: 15, 20, 25, 30, 40 vilka delas ut. Blazermärke och vagnsmärke avhämtas personligen vid någon av klubbens middagar efter 1 års medlemskap. Medlem bör vid framförandet av sin Cadillac uppträda så att klubben och bilmärkets goda rykte främjas. Medlem mottar klubbtidningen och har rätt att tillsammans med sin familj delta vid klubbens träffar.

11 §         Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 28:e februari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

12 §         Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. 

13 §         Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

• har rätt till information om föreningens angelägenheter

• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen 

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE 

14 §         Tidpunkt, kallelse

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och består av styrelsen och medlemmarna. Ordinarie årsmöte inkallat av styrelsen skall hållas före den 31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Inbjudan skall meddelas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 15 dagar före extra årsmöte. Kallelsen skall minst innehålla datum, klockslag, plats och dagordning. Viktiga saker skickas med kallelsen. Revisor och styrelsen skall speciellt informeras i god tid. 

15 §         Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

16 §         Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

17 §         Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

18 §         Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

19 §         Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av dagordning. Lägga till ev Övriga frågor.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste    

            räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

      /räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

      verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från

      medlemmarna (motioner).

12. Val av

        a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.

        b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

        c) 1-2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

        e) 3-5 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

          sammankallande.

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 

20 §         Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 §.

 

VALBEREDNINGEN 

21 §         Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 

 

REVISORER 

22 §         Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna bör vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 


STYRELSEN

23 §         Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. 

24 §         Styrelsens skyldigheter

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen har det fulla och hela ansvaret för klubbens drift mellan årsmötena och ska verkställa årsmötets fattade beslut. Styrelsen sammanträder när den finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutförande då minst tre personer är närvarande. President eller vicepresident måste vara på plats och leda mötet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Alla transaktioner skall gå igenom kassören. Kassören rapporterar till styrelsen på styrelsemötet.
Det åligger styrelsen särskilt att

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•     verkställa av årsmötet fattade beslut

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•     ansvara för och förvalta föreningens medel

•     tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

•     förbereda årsmöte 

25 §         Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.