PROTOKOLL ÅRSMÖTE CADILLAC AUTOMOBILE CLUB 2018

 

1.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

        Pamela Magnesjö, Johan Sjölander

2.     Val av protokolljustrare och rösträknare.

        Sture Sjöstedt, Thomas Wigroth, Meg Sjöstedt räknar

3.     Godkännande av kallelsen.

        Godkänd

4.     Fastställande av dagordningen.

        Godkänd

5.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

        Korrigering av president i slutet av året till Kjell-Erik övrigt godkänd-

6.     Styrelsens förvaltningsberättelse. Balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret.

        Meg har gjort ett fantastiskt arbete med att reda ut ekonomin. Godkänt.

7.     Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.

        Godkänd.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

        Godkänt svar Ja

9.     Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen kommer med förslag.

        480kr bibehålles.

 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av det kommande verksamhets-/  

            räkenskapsåret.

            Vår träff samt flera endagars träffar i andras regi Typ Tjolöholm

           Flertal möten med styrelsen.

           Rekrytera fler medlemmar.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

      Redan gjort Pamela är redan vald har ett år kvar.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 3 år.

      Sekreterare: Johan Sjölander

      Kassör: Meg Sjöstedt

      Ledamöter: Morgan Forsmark

      Styrelsen strukturerar detta på ett möte fram över.

13. Val av revisor.

      Sture Sjöstedt

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.                                                            - Ändring av stadgar

            - Ändringar av stadgar enligt förslag Godkänt

             - Ändring av utformning på årsmöte

             - Ändring av utformning på årsmöte enligt förslag Godkänt. 

15. Övriga frågor.

     Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte       fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.