Protokoll Årsmöte Cadillac Automobile Club 2020

 

Lördag 2020-09-12 Borrby Frö,  Borrby

 

 

§ 1 Mötets öppnande

  - Godkänt

 

§ 2 Val av mötesordförande

 - Pamela Magnesjö

 

§ 3 Val av mötessekreterare

 - Johan Sjölander

 

§ 4 Val av personer att justera protokollet

 - Kent, Madelene

 

§ 5 Godkännande av dagordningen

 - Godkänd

 

§ 6 Fastställande av röstlängd

 - Godkänd

 

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

 - Godkänd, covid19 anpassad.

 

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

 - Se bilaga. Godkänd

 

§ 9 Revisionsberättelse

 - Godkänd

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet

 - Bifalles

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

 - Ingen förändring. 

 

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

 - Inga inkomna.

 

§ 13 Val av ordförande                 (tid 2år)

 - Pamela vald -19

 

§ 14 Val av övriga ledamöter       (tid 3år)

 - Annelie, Dennis valda -19

 - Valda -20  Johan, Meg, Thomas omvalda.

 

§ 15 Val av revisor

 - Sture, Tor-Helge omvalda.

 

§ 16 Val av valberedning

 - Alla gör vad dem kan.

 

§ 17 Mötets avslutande

 - Godkänt