PROTOKOLL ÅRSMÖTE CADILLAC AUTOMOBILE CLUB 2023

 

Lördagen 2021-09-11, Borrby frö B+B Borrby.

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Godkänt

 

§ 2 Val av mötesordförande

Meg Sjöstedt

 

§ 3 Val av mötessekreterare

Johan Sjölander

 

§ 4 Val av personer att justera protokollet

Lars Degen och Jan-Ivan Christiansen

 

§ 5 Godkännande av dagordningen

Godkänd

 

§ 6 Fastställande av röstlängd

En röst per medlemskap

 

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

Godkänt

 

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhet huvudsak inställt.

Ekonomisk berättelse. Svartasiffror se ekorapport.   Godkänt  

 

§ 9 Revisionsberättelse

Godkänt

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet

Full ansvarsfrihet

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

Ingen förändring. 

 

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inget inkommit.

 

§ 13 Val av ordförande                 (tid 2år)

Pamela Magnesjö vald -21

 

§ 14 Val av övriga ledamöter       (tid 3år)

Annelie Östangård, Dennis Gyllenfjell valda -19

Valda -20 Johan Sjölander, Meg Sjöstedt, Thomas Wigroth omvalda.

 

§ 15 Val av revisor

Sture Sjöstedt och Tor-Helge Husevold

 

§ 16 Val av valberedning

Ingen åtgärd.

 

§ 17 Mötets avslutande