PROTOKOLL ÅRSMÖTE CADILLAC AUTOMOBILE CLUB 2022

 

Söndagen 15/05 2022, Motala Motormuseum, Motala 

 

§ 1 Mötets öppnande

Godkänt

 

§ 2 Val av mötesordförande

Pamela Magnesjö

 

§ 3 Val av mötessekreterare

Johan Sjölander

 

§ 4 Val av personer att justera protokollet

Jonas Sjöstedt, Melker Davidsson

 

§ 5 Godkännande av dagordningen

Godkänd

 

§ 6 Fastställande av röstlängd

En röst per medlemskap

 

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

Godkänt

 

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhet huvudsak inställt.

Ekonomisk berättelse. Svartasiffror, se ekorapport.   Godkänt  

 

§ 9 Revisionsberättelse

Godkänt

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet

Full ansvarsfrihet

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

Ingen förändring. 

 

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inget inkommet.

 

§ 13 Val av ordförande (tid 2år)

Pamela Magnesjö vald -21

 

§ 14 Val av övriga ledamöter (tid 3år)

Annelie Östangård, Dennis Gyllenfjell valda -19 omvalda -22

Valda -20 Johan Sjölander, Meg Sjöstedt, Thomas Wigroth omvalda.

 

§ 15 Val av revisor

Sture Sjöstedt och Tor-Helge Husevold omvalda.

 

§ 16 Val av valberedning

 

§ 17 Mötets avslutande